CZ EN HR
MENU

PODMÍNKY POUŽITÍ SLUŽBY BABELAPP

 1. Provozovatelem služby je společnost OKsystem a.s., IČ: 27373665, se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1690/125, PSČ 140 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20326 (dále jen „Provozovatel“).
 2. Definice/výkladová pravidla
  Pro účely Podmínek použití služby BabelApp se rozumí:
  1. Podmínkami - tyto podmínky použití, a to vždy v aktuálním znění dostupném elektronicky na internetových stránkách Provozovatele na adrese: https://www.babelapp.com;
  2. Službou - internetová služba BabelApp provozovaná Provozovatelem, tak jak je blíže definována v čl. IV. těchto Podmínek;
  3. Klientem - software pro mobilní zařízení nebo software pro počítač určený Provozovatelem pro využití Služby;
  4. Uživatelem - každá fyzická nebo právnická osoba užívající Službu, a která se přijetím Podmínek zavazuje se jimi řídit
  5. Jménem - unikátní alfanumerický identifikátor s minimální délkou 6 znaků, který zvolí Uživatel při registraci k Službě;
  6. Účtem - účet Uživatele vytvořený a zaregistrovaný pod Jménem na internetovém serveru používaném k poskytování Služby. K přihlášení se k Účtu je používáno přihlašovací heslo zvolené Uživatelem;
  7. Adresou - unikátní identifikační označení, pod kterým je možné v rámci Služby komunikovat s jinými Uživateli na základě znalosti jejich Adresy. Adresa má tvar Jméno#babelapp.com.
 3. Obecné podmínky
  1. Užíváním Služby Uživatel potvrzuje, že se před prvním užitím služby s Podmínkami seznámil a zavázal se jimi v plném rozsahu řídit.
  2. Provozovatel je oprávněn Podmínky měnit a aktualizovat, přičemž nové Podmínky nabydou účinnosti jejich zveřejněním na adrese https://www.babelapp.com.
  3. Podmínky se vztahují na veškeré závazkové vztahy vzniklé mezi Provozovatelem a Uživatelem v souvislosti s užíváním Služby, přičemž Podmínky mají přednost před případnými obchodními podmínkami Uživatele bez ohledu na to, zda jsou Provozovateli známy, či zda je Provozovatel výslovně odmítl či nikoli.
  4. Otázky neupravené Podmínkami se řídí právními předpisy České republiky. Strany se mohou dovolávat obchodních zvyklostí, pouze pokud tyto nejsou v rozporu s Podmínkami a právními předpisy České republiky, včetně předpisů, které nejsou normativní povahy. Strana, která se obchodní zvyklosti dovolává, musí prokázat, že druhá strana určitou zvyklost musela znát a s postupem podle ní byla srozuměna.
  5. Internetové stránky Provozovatele mohou používat tzv. cookies, což jsou malé soubory znaků uložené na na zařízení (PC, mobilní zařízení apod.) Uživatele při návštěvě internetových stránek. Cookies umožňují internetové stránce rozpoznat uživatelské nastavení z předchozích návštěv při návratu na ni. Pokud Uživatel nechce cookies používat, nastaví si tuto možnost ve svém internetovém prohlížeči.
 4. Specifikace Služby
  1. Služba poskytovaná Provozovatelem umožňuje odesílat a přijímat šifrované zprávy a jejich přílohy mezi Uživateli prostřednictvím sítě internet. Veškeré přenášené zprávy a dokumenty jsou šifrovány a kontrolovány na integritu mezi koncovými body přenosu, tj. mezi Uživatelem v postavení odesilatele a Uživatelem v postavení příjemce.
  2. Služba umožňuje každému Uživateli zaregistrovat svůj Účet pod Jménem a neověřuje při tom jeho skutečnou identitu. Je odpovědností každého Uživatele, aby si ověřil alternativním způsobem skutečnou identitu Uživatele, se kterým komunikuje, například prostřednictvím telefonického hovoru a kontroly kódu klíče.
  3. Služba používá internetový server Provozovatele, na kterém je nutné zaregistrovat Účet. Server nezná skutečnou identitu Uživatele ani ostatních osob, s kterými Uživatel komunikuje, a v žádném případě neumí rozšifrovat žádnou komunikaci, data nebo dokumenty, které si Uživatelé předávají. Server zasílá zprávy výhradně Uživateli v postavení příjemce jmenovitě vybraným Uživatelem v postavení odesílatele. Server neuchovává zasílané zprávy ani přiložené dokumenty déle, nežli jsou doručeny, nebo uplyne maximální doba pro jejich doručení. Kromě doručování zpráv server distribuuje a synchronizuje veřejné klíče Uživatelů na Klienty.
 5. Záruční podmínky Služby
  1. Provozovatel při provozování Služby vynaloží veškerou právními předpisy vyžadovanou a rozumně očekávatelnou odbornou péči tak, aby minimalizoval možnost jakéhokoli negativního zásahu do Služby a do dat Službou přenášených. Provozovatel neprohlašuje ani nezaručuje, že užívání Služby Uživatelem bude nepřerušené a bezchybné, zejména že v souvislosti se Službou nedojde k žádné ztrátě, poškození, útoku, virové nákaze, napadení hackery a jiným obdobným případům narušením bezpečnosti, a odmítá jakoukoli odpovědnost ve vztahu k uvedeným událostem, pokud k nim dojde.
  2. Uživatel přistupuje k veškerým datům doručeným nebo jinak získaným v rámci užívání Služby dle vlastního uvážení a na vlastní riziko a ponese výhradní odpovědnost za jakékoli škody na jeho zařízení nebo za ztrátu dat v důsledku doručení nebo získání takových materiálů. Dále Uživatel bere na vědomí, že Služba není určená ani vhodná k použití v situacích a prostředí, kde by selhání, zpoždění, chybovost nebo nepřesnost obsahu, dat či informací poskytovaných Službou mohly vést ke smrti nebo zranění osob či k závažné škodě na majetku nebo životním prostředí.
  3. Provozovatel může v nepravidelných intervalech Službu vyřadit z provozu nebo ji v souladu s podmínkami tohoto článku zrušit či omezit.
  4. Uživatel je výslovně srozuměn a bere na vědomí fakt, že Služba je poskytována „tak, jak je“.
  5. Provozovatel odmítá všechny záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo odvozené, zejména odvozené záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení právních předpisů. Provozovatel zejména nijak nezaručuje, že:
   1. Služba bude vždy odpovídat požadavkům Uživatele;
   2. Užívání Služby bude včasné, nepřerušované a bezchybné;
   3. Informace, které Uživatel prostřednictvím Služby získá, budou přesné a spolehlivé;
   4. Budou opraveny jakékoli vady či chyby v softwaru, který bude Uživateli v rámci Služby poskytnut.
 6. Omezení odpovědnosti
  1. Provozovatel vynaloží při poskytování Služby přiměřené úsilí a řádnou péči. Použitím Služby Uživatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že Provozovatel nenese žádnou hmotnou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, nahodilé, zvláštní, následné ani jiné škody, zejména povinnost odškodnění za ušlý zisk, ztrátu obchodní hodnoty společnosti, ztrátu možnosti užívání, ztrátu údajů, náklady na zajištění náhradního zboží či služeb a jakékoli nehmotné újmy (a to i tehdy, pokud byl Provozovatel o možnosti vzniku takových škod informován) vzniklé v důsledku:
   1. užívání nebo nemožnosti užívání Služby;
   2. jakékoli změny Služby nebo jakéhokoli dočasného či trvalého ukončení Služby nebo její části;
   3. neoprávněného přístupu k přenosům či datům nebo v důsledku jejich změny;
   4. smazání, poškození nebo neuložení, neodeslání či nepřijetí přenosů či dat v rámci Služby nebo jejím prostřednictvím;
   5. prohlášení nebo jednání jakékoli třetí strany ve vztahu k Službě;
   6. jakékoli jiné záležitosti související se Službou.
 7. Rozsah užívání a omezení Uživatele
  1. Uživatel se zavazuje, že bude Službu používat výhradně pro účely povolené těmito Podmínkami a pouze v rozsahu, který připouštějí příslušné právní předpisy. Pokud používání Služby Uživatelem nebo jiné jednání úmyslně či neúmyslně ohrozí schopnost Provozovatele poskytovat Službu nebo jiné služby, bude Provozovatel oprávněn podniknout veškeré přiměřené kroky k ochraně Služby a svých systémů, včetně případného pozastavení přístupu Uživatele ke Službě nebo zrušení jeho Účtu.
  2. Uživatel se dále zavazuje, že se při používání Služby nebude dopouštět následujícího jednání:
   1. přenášet, ukládat nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli obsah, který je nezákonný, obtěžující, ohrožující, závadný, trýznivý, urážlivý, pomlouvačný, výhrůžný, násilný, obscénní, vulgární, narušující soukromí jiných osob, nenávistný, rasově nebo etnicky urážlivý či jinak nevhodný;
   2. obtěžovat jiné osoby, vyhrožovat jim či působit újmu;
   3. požadovat od nezletilé osoby, kterou osobně nezná, osobní nebo jiné údaje;
   4. vydávat se za osobu nebo entitu, jíž není;
   5. podílet se na porušování autorských práv nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví nebo vyzrazovat jakákoli obchodní tajemství či důvěrné informace v rozporu se smlouvou o důvěrných informacích, pracovní smlouvou nebo smlouvou o nesdělování informací;
   6. odesílat nevyžádaná obchodní sdělení;
   7. zasílat, přenášet, ukládat nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli materiál, který obsahuje škodlivý počítačový kód, soubory nebo programy vytvořené s cílem poškodit, narušit nebo omezit normální provoz Služby (nebo kterékoli její části) nebo jakéhokoli počítačového softwaru či hardwaru;
   8. narušovat nebo poškozovat provoz Služby, stejně jako jakýchkoli serverů a síti připojených ke Službě, nebo jakékoli zásady, požadavky a předpisy sítí připojených ke Službě;
   9. plánovat jakoukoli nezákonnou činnost nebo se na ní podílet;
   10. shromažďovat a uchovávat osobní údaje jiných uživatelů Služby, které mají být použity v souvislosti s některou z výše uvedených zakázaných činností.
 8. Jednání Provozovatele
  1. Provozovatel není původcem obsahu komunikací ani neověřuje, neschvaluje a nenese žádnou odpovědnost za obsah komunikací, který je výsledkem používání Služby.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo rozesílat informace o Službě pouze registrovaným Uživatelům.
 9. Změny Podmínek Služby
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo Podmínky kdykoli změnit a stanovit nové nebo doplňující podmínky pro používání Služby. O případných změnách a doplňcích Podmínek bude Uživatel informován, a pokud je přijme, začnou být ihned účinné a stanou se součástí tohoto ujednání. Další používání Služby se v tomto kontextu vnímá jako přijetí změn Podmínek. Pokud takové změny Uživatel odmítne akceptovat, je Provozovatel oprávněn okamžitě ukončit vzájemný závazkový vztah a zrušit Účet. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nebude vůči němu ani vůči žádné třetí straně odpovědný za žádnou změnu ani ukončení Služby.
  2. Provozovatel může provést automatickou kontrolu verze Klienta Uživatele a je oprávněn čas od času automaticky provádět změny konfigurace a vydávat aktualizace Klienta. Uživatel může být vyzván k aktualizaci Klienta, aby jej mohl používat i nadále. Provozovatel nemá povinnost provádět jakékoli aktualizace ani negarantuje, že bude schopen pokračovat v podpoře starších verzí Klienta.
  3. Provozovatel může příležitostně provádět údržbu nebo upgrade Služby nebo webových stránek nebo základní infrastruktury umožňující používání Služby. Za tímto účelem může Provozovatel dočasně pozastavit nebo omezit používání určitého nebo veškerého takového softwaru, produktů nebo webových stránek, dokud nebude prováděná údržba nebo upgrade dokončeny. Uživatelům nevzniká nárok na náhradu škod plynoucích z takového pozastavení nebo omezení funkčnosti softwaru, produktů nebo webových stránek Provozovatele.
 10. Používání Služby

  Účet

  1. Služba vyžaduje pro vytvoření Účtu registraci založenou pouze na zadání Jména. Provozovatel kontroluje výhradně unikátnost Jména, nekontroluje a neschvaluje obsah a význam Jména. Provozovatel ani Služba nijak neověřují skutečnou identitu Uživatele Účtu.
  2. Účet je chráněn přihlašovacím heslem, které si při registraci Účtu Uživatel musí vytvořit. Přihlašovací heslo slouží jen pro potřeby Uživatele, který také nese výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti a bezpečnosti Účtu a za veškeré aktivity, které jeho prostřednictvím probíhají.
  3. Pod svým účtem může Uživatel šifrovaně komunikovat s těmi Uživateli, jejichž Adresu přesně zná. Služba neumožňuje prohledávat databázi Uživatelů, je tedy na každém Uživateli, komu svoji Adresu sdělí.
  4. Vytvořením Účtu se Uživatel nestává vlastníkem Účtu ani příslušného Jména a Adresy a nevzniká mu k nim žádné právo, s výjimkou práv výslovně uvedených v těchto Podmínkách. Uživatel není oprávněn Účet jakkoliv převádět na třetí osoby. Provozovatel je oprávněn Jméno Uživatele kdykoliv změnit nebo zrušit jeho Účet.
 11. Licence
  1. Provozovatel na základě dodržení těchto Podmínek tímto poskytuje Uživateli oprávnění k výkonu práva užít Službu (licenci) pouze pro osobní nebo vlastní vnitřní potřebu Uživatele. Pokud se Provozovatel s Uživatelem nedohodne jinak, Služba nesmí být na základě této licence použita pro komerční účely Uživatele a výsledky jeho činnosti spojené s využitím Služby. Licence je poskytována jako omezená, nevýhradní, nepřenosná a bezplatná a je určena k užívání Služby ve smyslu čl. 4 těchto Podmínek. Jiné využití je možné pouze po předchozím písemném schválení ze strany Provozovatele.
 12. Autorská práva
  1. Veškerý obsah uvedený na webových stránkách Provozovatele jako jsou zvuky, text, grafika, loga, ikony, obrázky, zvukové klipy, digitální soubory a software ke stažení, jsou vlastnictvím Provozovatele a je chráněn zákonem. Takový obsah chráněný autorskými právy nesmí být užíván bez výslovného souhlasu Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje všechna práva, která jím nejsou výslovně udělena.
  2. Služba, Klient a jakékoliv jiné služby nebo software poskytnuté Provozovatelem jsou duševním vlastnictvím Provozovatele a jsou chráněny autorským právem. Uživatel není oprávněn jakkoliv do softwaru a databáze Služby a Klienta zasahovat, zpracovávat, upravovat či jinak je měnit, ani rozmnožovat, dekompilovat, rozkládat a zpětně analyzovat.
 13. Porušení Podmínek
  1. Pro případ porušení Podmínek je Provozovatel kromě jiných možností výslovně uvedených v Podmínkách rovněž oprávněn:
   1. zrušit Uživatelův Účet a zamezit jeho dalšímu přístupu ke Službě, včetně použití technických prostředků k zamezení dalšího přístupu,
   2. požadovat náhradu újmy vzniklé Provozovateli v důsledku porušení Podmínek a vydání bezdůvodného obohacení, v souladu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
 14. Závěrečná ujednání
  1. V případě neúčinnosti nebo neplatnosti některého ustanovení těchto Podmínek platí právní úprava, která se co možná nejvíce blíží neúčinnému nebo neplatnému ustanovení. Neúčinnost nebo neplatnost jednotlivých ustanovení těchto Podmínek se netýká účinnosti resp. platnosti zbývajících ustanovení.
  2. Pokud by jakékoliv omezení odpovědnosti Provozovatele bylo vzhledem k donucujícím zákonným ustanovením neplatné, je třeba tuto skutečnost vykládat tak, že příslušné omezení zůstává platné v nejvýše přípustném rozsahu.
  3. Tyto Podmínky a všechny vztahy vzniklé na jejich základě nebo v souvislosti s nimi se budou řídit právními předpisy České republiky.
  4. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 11. 2019.

Podmínky použití služby BabelApp, verze 2.0